Tài nguyên

HUMAN RESOURCES

Học

Lưu Á coi trọng từng nhân viên, nhằm giúp các đồng nghiệp phát triển cùng công ty, chúng tôi không ngừng đầu tư đủ nguồn lực để thúc đẩy đào tạo và phát triển nhân viên. Đồng thời, chúng tôi liên kết tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi của công ty, phối hợp hoạch định chiến lược tổ chức và phát triển chức năng với nhu cầu của từng đơn vị, lập kế hoạch các khóa đào tạo hàng năm.

Đào tạo người mới Sau khi nhân viên nhậm chức, sẽ được tham gia các khóa học hành chính liên quan để giúp họ làm quen với các vấn đề cơ bản như tổ chức công ty, lương thưởng, môi trường tổng thể... công ty còn có cố vấn hỗ trợ. Sau đó, mỗi đơn vị sẽ đào tạo riêng tùy theo quy trình hoặc tiêu chuẩn nghiệp vụ liên quan.

Kế hoạch đào tạo chuyên nghiệp Đào tạo nhân sự tại chức chủ yếu bao gồm đào tạo nhân tài quản lý, đào tạo chức năng bộ phận và đào tạo phát triển bản thân. Công ty có trợ cấp cho giáo dục và đào tạo nhằm khuyến khích nhân viên học tập.

Thực hiện TTQS duy trì tinh thần cải tiến TTQS là nguyên tắc chỉ đạo cao nhất trong hệ thống quản lý chất lượng đào tạo của công ty, giúp củng cố hệ thống đào tạo và nâng cao chất lượng đào tạo